VVVB, AFISTEB, BEFOHN, CO-BE-PREV, FOHNEU what’s in a name

VVVB of voluit de Vlaamse Vereniging Van én Voor Bedrijfsverpleegkundigen (ondertussen WOW-verpleegkundigen).
Minder bekend zijn misschien de daarop volgende afkortingen of letterwoorden.  Vandaar dat enige toelichting misschien nuttig kan zijn:

Afisteb is onze Franstalige zusterorganisatie.  Afisteb = Association Francophone des Infirmiers de Santé au Travail en Belgique.
Al van voor de organisatie van het 1e Fohneu (zie hierna) congres in Brussel onderhielden we op regelmatige basis contacten met onze Franstalige collega’s.  
Door de samenwerking voor het congres werden deze contacten nog intenser en zijn ze nadien met de nodige ups en downs blijven bestaan.

Deze contacten waren en zijn nog steeds noodzakelijk om als aanspreekpunt naar de overheid te kunnen optreden.  De wetgeving rond welzijn op het werk is immers nog steeds een federale materie.  Ondanks deze grotendeels informele samenwerking, is de impact naar het beleid nooit zeer groot geweest.  Een meer formele bundeling van de krachten drong zich op. Klik www.afisteb.be voor meer info.

Op dit vlak zijn twee initiatieven typerend:
VVVB en Afisteb hebben een koepelorganisatie opgericht die BEFOHN genoemd werd en alle verenigingen van Preventieadviseurs (arbeidsgeneesheren, ergonomen, arbeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen, preventieadviseurs psychosociale aspecten én wow verpleegkundigen) voelden de noodzaak om beter samen te werken als een noodzaak om meer te wegen op het beleid.  Hiervoor werd CO-BE-PREV opgericht.

Befohn (Belgian Federation of Occupational Health Nurses) is als het ware een hoedje boven VVVB en Afisteb.  Er werd gekozen voor de beroepsvereniging als juridische vorm (gelijkaardig aan een vzw, maar met lichtere statuten en met volledige erkenning via de FOD Economie en publicatie in het Belgisch staatsblad)  Alle leden van VVVB en Afisteb zijn automatisch lid van Befohn indien het lidgeld betaald is voor 31 maart van het huidige jaar.  In de toekomst zullen we meer als Befohn naar buiten treden: minstens één gezamenlijke activiteit per jaar gekoppeld aan een ledenvergadering en zullen we als Befohn onze pijlen richt naar de overheid. Klik www.befohn.com voor meer info.

Co-Be-Prev (Consortium Belgische Preventieadviseurs) is een platform voor formele en informele samenwerking tussen de verenigingen van preventieadviseurs voor het innemen van gemeenschappelijke standpunten met betrekking tot Welzijn op het werk.  Zoals op de 1e bladzijde van de website van cobeprev is aangekondigd, wordt Befohn, de Belgian Federation of Occupational Health Nurses, die Afisteb en VVVB verenigt, als een volwaardige partner beschouwd, wiens leden een specifieke opdracht hebben binnen de bescherming en promotie van de gezondheid van de werknemers.  En dit ondanks het feit dat we ons als WOW-verpleegkundige nog steeds geen preventieadviseur kunnen noemen en dat er ook nog steeds geen specifieke opleiding bestaat.Klik www.cobeprev.be voor meer info.

En last but not least, Fohneu. Al sinds het ontstaan van Fohneu in 1993 is de VVVB betrokken en trekkende partij geweest.Fohneu (Federation of Occupational Health Nurses within the European Union) is spontaan ontstaan uit de informele contacten tussen WOW-verpleegkundige uit verschillende Europese landen die elkaar ontmoetten tijdens internationale congressen.  In Windsor, nabij Londen, werd de officiële start gegeven, terwijl dit informeel werd voorbereid in Straatsburg een jaar voordien.

VVVB/Afisteb wordt in Fohneu met veel vuur vertegenwoordigd door onze collega Valérie Van Gulck. (werkzaam bij IDEWE in Mechelen).  De belangrijkste verwezenlijkingen liggen op het vlak van opleiding met het opstellen van een programma voor “post basic education for ohn’s” en het opstarten van een online opleiding (University of Sheffield).  Voor de beide verwezenlijkingen werd subsidie van de EU verkregen.  Natuurlijk hebben de 5 congressen door Fohneu georganiseerd de Wow-verpleegkundige meer op de kaart gezet. Klik www.fohneu.org voor meer info.

Door deze manier van samenwerken hopen we in de toekomst (nog) meer te kunnen wegen op de besluitvorming op het vlak van Welzijn op het Werk, zowel in België als in Europa.

Association Francophone des Infirmiers de Santé au Travail en Belgique | AFISTEB 
Voor informatie over onze Franstalige zusterorganisatie Afisteb : klik hier

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Consortium beroepsverenigingen preventieadviseurs | CoBePrev

CoBePrev verenigt en vertegenwoordigt alle verenigingen van preventieadviseurs die in België betrokken zijn bij het Welzijn op het Werk. In de hele tekst wordt met de term preventieadviseurs bedoeld: preventieadviseurs en experten betrokken bij het Welzijn op het Werk. Onder het Welzijn op het Werk wordt verstaan alles wat plaatsvindt in het kader van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten die bij deze wet horen (Codex over het Welzijn op het Werk en ARAB).

Het Consortium is ontstaan vanuit een gelijktijdige behoefte, bij alle partners, om de door deze Wet bedoelde multidisciplinariteit daadwerkelijk in de praktijk te brengen.
Preventieadviseurs zijn actief in verschillende welzijnsdomeinen zoals:

  • arbeidsveiligheid
  • bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • psychosociale aspecten
  • ergonomie
  • arbeidshygiëne
  • verfraaiing van de werkplaatsen
  • leefmilieu, wat betreft de invloed ervan op de andere domeinen.

CoBePrev beschouwt BeFOHN, de Belgian Federation of Occupational Health Nurses die AFISTEB en VVVB verenigt, als een volwaardige partner, wiens leden een specifieke opdracht hebben binnen de bescherming en promotie van de gezondheid van de werknemers.

CoBePrev overkoepelt:
• AFISTEB/BeFOHN (Association Francophone des Infirmiers de Santé au Travail en Belgique/Belgian Federation of Occupational Health Nurses)
• ARCoP (Association Royale des Conseillers en Prévention)
• BBvAg/APBMT (Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren/ Association Professionelle Belge des Médecins du Travail)
• BES (Belgian Ergonomics Society)
• BSOH (Belgian Society for Occupational Hygiene)
• Prebes (Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming)
• Psychoprev (Association Francophone des Conseillers en Prévention Aspects Psychosociaux)
• VPPA (Vlaamse Vereniging voor Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten)
• VVIB/AMTI (Vereniging voor Interne Bedrijfsartsen/ Association des Médecins du Travail Internes)
• VVVB/BeFOHN (Vlaamse Vereniging van Verpleegkundigen in de Bedrijfsgezondheidszorg/ Belgian Federation of Occupational Health Nurses).

CoBePrev werkt bovendien samen met andere deskundigen zoals milieucoördinatoren, veiligheidscoördinatoren, veiligheidsadviseurs en adviseurs van de verzekeringen, brandweer, security, HR managers, wetenschappelijke instituten, sociale partners en overheidsdiensten. CoBePrev wil ook met deze experten en de organisaties die hen vertegenwoordigen zo professioneel mogelijke relaties onderhouden.

Co-Prev verenigt als sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.
Voor meer informatie: klik hier

Federation of Occupational Health Nurses within the European Union | FOHNEU
Voor meer informatie over Fohneu – Federation of Occupational Health Nurses within the European Union : Klik hier

Your Content Goes Here

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde –www.vwva.be