hoofdpagina blog

Omzendbrief Mondmaskers

We hebben nu een kalmere periode van de epidemie bereikt. De coronabarometer, de
relevante criteria en de aankomende lente duiden op een betere epidemiologische situatie.
Anderzijds blijft alertheid in een zorgcontext aanbevolen. De omikronvariant is heel
besmettelijk en hoewel alle nodige voorzorgen worden genomen om op een veilige manier
zorg te verlenen, is er risicocontact tussen zorgverlener en patiënt. Gescheiden circulatie
vermijdt bijvoorbeeld niet dat het virus zich verspreidt via patiënten, bezoekers of
zorgverleners die recent besmet werden en dit nog niet weten.
De gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, die al van bij het begin van de epidemie instaan
voor de continuïteit van de zorg, blijven overtuigd van het nut van het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Via deze omzendbrief wil het Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en
Beroepsuitoefening alle zorgverleners aanmoedigen om de voorzichtigheid nog een
tijd prioritair te stellen en de geldende aanbevelingen op te volgen.

Omzend_maskers_NL

Omzendbrief Mondmaskers2022-04-11T12:46:23+01:00

 

 

Au travail en toute sécurité

pendant la crise du coronavirus :

version 4 du guide générique

Les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail ont, le 12 mai 2021, validé une version actualisée du guide générique (PDF, 7.92 Mo) (version 4). Ce guide comprend des principes et des mesures nécessaires pour permettre aux entreprises de travailler en sécurité en limitant au maximum les contaminations au travail.

Le guide générique existe depuis un an ! A cette occasion, les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, en collaboration avec le SPF Emploi et la cellule stratégique du Ministre du Travail ont examiné, si le guide générique devait être actualisé et quelles adaptations étaient nécessaires. Pour cela, ils ont tenu compte des nouvelles connaissances scientifiques et du changement de la situation sur le terrain (dont l’évolution des stratégies de test et de vaccination).

Cette analyse a conduit à l’adaptation de certaines parties du guide générique (consultez également l’aperçu des différentes modifications (PDF, 213.54 Ko) du guide générique):

·    L’objectif du guide ;

·    La ventilation ;

·    Le port des masques ;

·    La stratégie de test dans l’entreprise.

Par ailleurs, soulignons que le guide générique reste l’outil essentiel pour éviter la transmission du virus dans le cadre du travail, même si de plus en plus de tests sont effectués et que la couverture vaccinale de la population augmente.

 

Source : SPF Emploi, 12 mai 2021.

 

 

 

Veilig aan het werk

tijdens de coronacrisis :

versie 4 van de generieke gids

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben op 12 mei 2021 een geactualiseerde versie van de generieke gids (PDF, 8.41 MB) gevalideerd (versie 4). Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De generieke gids bestaat 1 jaar! Naar aanleiding daarvan hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, samen met de FOD Werkgelegenheid en de beleidscel van de Minister van Werk nagegaan of de generieke gids moest geactualiseerd worden en welke aanpassingen nodig waren. Ze hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein (waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën).

Deze analyse heeft ertoe geleid dat bepaalde delen van de generieke gids zijn aangepast (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen (PDF, 231.52 KB) van de generieke gids):

·    de doelstelling van de gids

·    de ventilatie

·    het dragen van mondmaskers

·    de teststrategie in de onderneming.

Daarnaast wordt benadrukt dat de generieke gids het sleutelinstrument blijft vormen voor het vermijden van werkgerelateerde virusoverdracht, ook al worden er meer en meer tests uitgevoerd en stijgt de vaccinatiegraad bij de bevolking.

 

Bron : FOD WASO , 12 mei 2021.

2021-05-18T12:43:01+01:00

Ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden verscheen vandaag in het Belgisch staatsblad.

Een gepaste ventilatie met verse lucht van gebouwen, andere dan gebouwen met een medische functie, is een noodzakelijke voorwaarde is om de overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht te beperken.   

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om de door het publiek bezochte ruimten te verluchten en te ventileren bij onvoldoende basisventilatie of bij recirculatie van lucht, maar waarschuwt dat geen van beide vrijstelling verleent voor de uitvoering van de maatregelen ter bestrijding van SARS-CoV-2, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van een fysieke afstand.  

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om onmiddellijk acties te ondernemen wanneer de CO2-concentratie in de lokalen van een gebouw de grens van 900 ppm bereikt. Deze acties hebben onder meer tot doel om het ventilatiedebiet met verse lucht te verhogen, de virusconcentratie in de lucht te verdunnen en aldus de overdracht van SARS-CoV-2 te beperken.  De personen die mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen op de markt brengen, moeten bewijs leveren voor de beweringen met betrekking tot het niveau van doeltreffendheid tegen SARS-CoV-2 in reële omstandigheden en het ongevaarlijk zijn van hun systemen;

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het op de markt brengen van mobiele en niet-mobiele luchtzuiveringssystemen, buiten medische doeleinden, in het kader van de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus.

Raadpleeg het MB

2021-05-18T12:36:39+01:00

Internationale Dag van de Verpleging

Internationale Dag van de Verpleging2021-05-10T10:46:18+01:00

Paper Award 2021 FOHNEU

Call for Papers! FOHNEU Best Paper Award

 

We are happy to publish the call for the FOHNEU Best Paper Award 2021 for occupational health nurses.

We welcome high quality work that focuses on research, development and application in the field of occupational and environmental health, from original research papers, survey papers, case studies and academic or scholarly articles to extended versions of previously published papers in conferences.

Meer INFO!
Paper Award 2021 FOHNEU2021-05-06T13:00:26+01:00

Studiedag Befohn 03/06/2021

Belgian Federation of Occupational Health Nurses in samenwerking met de FOD Werk 

De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen 

WEBINAR 

Programma van donderdag 03/06/2021  

Nationale studiedag met vertaling

Inschrijven is verplicht via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en  Sociaal Overleg
– via link 
De arbeidsverpleegkundigen : Vandaag en Morgen | Waso Event (belgie.be)
en overschrijving op rekening van BEFOHN :  

BIC GEBABEBB – BE 30 001741306311 – met vermelding van Naam – Voornaam – Bedrijf

De financiële bijdrage is gratis voor Afisteb of VVVB-leden op 01/04/2021.
Het is 
60 € voor niet-leden.  

Afsluiting van de inschrijvingen : 31 mei 2021

Studiedag Befohn 03/06/20212021-04-26T10:19:41+01:00

2021-04-25T11:19:38+01:00
Ga naar de bovenkant